Ezek a jogszabályok szólnak a választásokról

Fotó: MTI/MTVA / Kallos Bea / MTI/MTVA / Kallos Bea

-

Az április 8-ára kitűzött országgyűlési választások lebonyolításának szabályait több törvény és miniszteri rendelet határozza meg.


Az alaptörvény szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen, ez az úgynevezett aktív és passzív választójog. Nincs választójoga annak, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság ebből kizárt.

Az országgyűlési választás időpontját a köztársasági elnök tűzi ki az előző országgyűlés megválasztását követő negyedik év áprilisára vagy májusára. Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson választják.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény meghatározza a választási rendszer elemeit, a mandátumszerzés és -kiosztás módját, az eredmény megállapításának szabályait, valamint az időközi országgyűlési választásra vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket.

Ez a törvény rögzíti, hogy az országgyűlési képviselők létszáma 199, ebből 106 képviselőt egyéni választókerületben, 93-at országos listán választanak. Az egyéni választókerületi jelölt párt jelöltjeként vagy függetlenként indulhat, országos listát párt vagy országos nemzetiségi önkormányzat állíthat.

Pártlistát az a párt állíthat, amely legalább kilenc megyében és a fővárosban legalább huszonhét egyéni választókerületben jelöltet állított. Közös jelöltek alapján közös lista állítható. Országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat, ehhez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának, de legfeljebb 1500-nak az ajánlása szükséges.

A választópolgár egyéni választókerületi jelöltre és pártlistára szavazhat, a nemzetiségi választópolgárként nyilvántartott választó pedig egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára (ennek hiányában pártlistára) szavazhat.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló törvény írja elő, hogy milyen módszerrel kell megállapítani a választás eredményét: egyéniben az lesz a képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapja, az országos listás – és a nemzetiségeket megillető kedvezményes – mandátumokat pedig a kapott szavazatok arányában egy matematikai módszerrel osztják szét.

A törvény melléklete sorolja fel, hogy az egyes megyékben és a fővárosban hány egyéni választókerület van, és ott szabályozták azt is, hogy az egyes települések melyik választókerülethez tartoznak.

A választások további szabályait a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) foglalja össze. Ez rögzíti a választási eljárás alapelveit is, ezek: a választás tisztaságának megóvása, az önkéntes részvétel a választási eljárásban, az esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között, a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése, a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, valamint a választási eljárás nyilvánossága.

A Ve. foglalkozik a szavazókörök kialakításával, a választójogosultság nyilvántartásával, a választási szervekkel, a választási kampánnyal, az ajánlással, a szavazással (a külképviseleti, valamint a levélben szavazás szabályaival), a szavazatok összesítésével, a szavazatszámlálással, az eredmény megállapításával és a jogorvoslattal.

A büntető törvénykönyv (Btk.) is foglalkozik a választással: rögzíti a választás, a népszavazás és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény tényállását, és azt, hogy aki ezt elköveti, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A jogszabály szerint büntetendő többek között az, ha valaki erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy anyagi juttatással szerez ajánlást, jogosultság nélkül szavaz, jogosulatlanul aláír vagy hamis adatokat tüntet fel. Jogszabálysértő az is, ha valaki az arra jogosultat a választásban erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy anyagi juttatással befolyásolni törekszik, illetve, ha valaki a szavazatát anyagi juttatás nyújtásától teszi függővé. Jogszabályba ütközik a szavazás titkosságának megsértése is.

A 2013. évi LXXXVII. törvény az országgyűlési képviselő-választás kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szól. A jelöltek és a listaállító pártok, nemzetiségi önkormányzatok kampánytámogatásban részesülnek az állami költségvetésből. A kampányban jelöltenként ötmillió forintot lehet fordítani.

Több miniszteri rendelet is meghatározza a választási eljárás egyes részletszabályait, a választás lebonyolításának egyes kérdéseit. A 3/2018. IM- (igazságügyi miniszteri) rendelet a választás határidőit és határnapjait határozza meg, a 17/2013. KIM-rendelet a központi névjegyzék és egyéb választási nyilvántartások vezetéséről, a 2/2018. IM-rendelet az országgyűlési képviselő-választás költségeinek normatíváiról, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szól. Az 1/2018. IM-rendelet az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szól.